Tingoma Temabutfo

01 asuhamba enftojeni01 tsine siphumengabazweni03 emabuluko esigodlweni03 ligubhu04 ganu ujaha04 ligubhu05 kusehluli kuhlakula05 ligubhu06 imziyabola06 mshamdane07 dvuba07 sitabehlu bemaparty08 licilongo09 bin laden09 siboni imhlolo10 inkhosi inhlonishwa10 sayacoba11 inkudzi inhlaba tsine11 ligubhu12 hlaba shosho12 vuka mswati13 ligubhu13 palamende bayabaka14 umlodolozi15 ligubhu16 thatazani Emajaha ase Shiselweni EMAJAHA(benyanye emalawu)EMAJAHA(injobo) Umgubho - Ludzidzini Shisela…
  • Live Radio

  • Live Radio
    Close